inmemory

Goodbye Efrem

Efrem Raimondi, photographer and friend, left us

Goodbye Efrem

Efrem Raimondi, photographer and friend, left us